„РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ В БИОБАСЕЙНИТЕ НА СПСОВ КУБРАТОВО “

Възложител/ Бенефициент: “МОНТАЖИ КО” ЕООД/ СТОЛИЧНА ОБЩИНА чрез концесионер „СОФИЙСКА ВОДА “АД Период за изпълнение: 05.2023– 07/2023 Описание на проекта: Модернизация на съществуващата автоматична система за подаване на въздух към…

"ЗАХРАНВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР КОСТИНБРОД С ВОДА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ СОНДАЖИ ТК-3 И ТК-Н И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЪЖДОВНА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ /КОЛЕКТОР/ И КМУ"

Възложител/ Бенефициент: Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България” АД Период за изпълнение: 12.2022– 05/2023 Описание на проекта: Захранващ водопровод от ТК-Н до ПС към противопожарен резервоар с дължина L= 464m…

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА “– I-ВИ ЕТАП –ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/ “, ОБЩИНА ШУМЕН.

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА ШУМЕН / “Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД Период за изпълнение: 05/2021 – 12/2021 Описание на проекта: Изграждане/възстановяване на съществуващия ДС 5 от водоснабдителна система Мътница, изграждане…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГРАД СЛИВЕН

Възложител/ Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) / ОБЩИНА СЛИВЕН Период за изпълнение: 03/2022 – 2024 Описание на проекта: Производителност на ПСПВ – 850 l/s; Извършени дейности: Дейност…

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ КЪМ ПТИЦЕЗАВОД КЕСКИНОГЛУ – ТУРЦИЯ

Възложител/ Бенефициент: REMONDIS Su ve Atıksu Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Период за изпълнение: 12/2017 – 04/2018 Описание на проекта: ПСОВ за промишлени отпадъчни води от птицезавод с производителност 200…

СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, МОТЕЛ И РЕСТОРАНТИ – ГРАБОВ, ГЕРМАНИЯ

Възложител/ Бенефициент: SAB Sachverständigen und Architekturbüro Oldenburg/Wergona Schokoladen GmbH, Германия Период за изпълнение: 05/2017 – 07/2017 Описание на проекта: Площадковo водоснабдяване; Площадкова разделна канализация (битова и дъждовна); Модулна ПСОВ с…

Възложител/ Бенефициент: Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ), Местен офис за България Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София Период за изпълнение: 04/2001…

2006 – 2007 г.: Проект „Киселинни дъждове“, финансиран от Шведския секретариат по киселинни дъждове, на тема повишаване капацитета на представители на НПО и публични институции (общини, училища и др.) по…