ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ КЪМ ПТИЦЕЗАВОД КЕСКИНОГЛУ – ТУРЦИЯ

Възложител/ Бенефициент: REMONDIS Su ve Atıksu Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Период за изпълнение: 12/2017 – 04/2018 Описание на проекта: ПСОВ за промишлени отпадъчни води от птицезавод с производителност 200…

СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, МОТЕЛ И РЕСТОРАНТИ – ГРАБОВ, ГЕРМАНИЯ

Възложител/ Бенефициент: SAB Sachverständigen und Architekturbüro Oldenburg/Wergona Schokoladen GmbH, Германия Период за изпълнение: 05/2017 – 07/2017 Описание на проекта: Площадковo водоснабдяване; Площадкова разделна канализация (битова и дъждовна); Модулна ПСОВ с…

Възложител/ Бенефициент: Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ), Местен офис за България Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София Период за изпълнение: 04/2001…

2006 – 2007 г.: Проект „Киселинни дъждове“, финансиран от Шведския секретариат по киселинни дъждове, на тема повишаване капацитета на представители на НПО и публични институции (общини, училища и др.) по…

УЧЕБНИ И ТРЕНИРОВЪЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕРКИ) ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ  НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Възложител/ Бенефициент: ИНЖЕНЕРНА КАМАРА ХЕСЕН дружество за обществено право Виисбаден (IngKH) и KАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – София (KИИП) Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) –…

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ – 3,5 MW

Възложител/ Бенефициент: Stulz-Planaqua GmbH, Германия Период за изпълнение: 05/2011 – 11/2011 Описание на проекта: Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от царевичен силаж (35 000 т/г) и…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КУМАНОВО, МАКЕДОНИЯ

Възложител/ Бенефициент: Roediger AG Abwassertechnik/ Munchenstein – Швейцария/ Община Куманово, Република Северна Македония Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2007 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 91 330 ЕЖ; Отстраняване на…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) – СОФИЯ – СТОПАНСТВО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ (МЕТАНТАНКОВЕ)

Възложител/ Бенефициент: Пасавант – Рьодигер Анлагенбау GmbH – Германия /Столична община, чрез концесионер „Софийска вода“ Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2009 Описание на проекта: Стопанства за анаеробна стабилизация на утайките…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. МОНТАНА, ПРОЕКТ EUROPEAID/115678/D/W/BG – МОНТАНА – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ТРЕТИРАНЕТО ИМ

Възложител/ Бенефициент: КОНСОРЦИУМ ПАСАВАНТ РЬОДИГЕР ГМБХ И ЕД. ЦЮБЛИН/ Община Монтана Период за изпълнение: 10/2007 – 11/2009 Описание на проекта: Довеждащ канализационен колектор, с дължина 3293 m и диаметър 1200…