ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ КЪМ ПТИЦЕЗАВОД КЕСКИНОГЛУ – ТУРЦИЯ

Възложител/ Бенефициент: REMONDIS Su ve Atıksu Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Период за изпълнение: 12/2017 – 04/2018 Описание на проекта: ПСОВ за промишлени отпадъчни води от птицезавод с производителност 200…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КУМАНОВО, МАКЕДОНИЯ

Възложител/ Бенефициент: Roediger AG Abwassertechnik/ Munchenstein – Швейцария/ Община Куманово, Република Северна Македония Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2007 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 91 330 ЕЖ; Отстраняване на…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) – СОФИЯ – СТОПАНСТВО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ (МЕТАНТАНКОВЕ)

Възложител/ Бенефициент: Пасавант – Рьодигер Анлагенбау GmbH – Германия /Столична община, чрез концесионер „Софийска вода“ Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2009 Описание на проекта: Стопанства за анаеробна стабилизация на утайките…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. МОНТАНА, ПРОЕКТ EUROPEAID/115678/D/W/BG – МОНТАНА – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ТРЕТИРАНЕТО ИМ

Възложител/ Бенефициент: КОНСОРЦИУМ ПАСАВАНТ РЬОДИГЕР ГМБХ И ЕД. ЦЮБЛИН/ Община Монтана Период за изпълнение: 10/2007 – 11/2009 Описание на проекта: Довеждащ канализационен колектор, с дължина 3293 m и диаметър 1200…

ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИТЕ И ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ФОРМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „МАГУРА“, С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Възложител/ Бенефициент: Винарска изба – Магура АД Период за изпълнение: 08/2011 – 12/2011 Описание на проекта: ПСОВ за пречистване на битовите и промишлените отпадъчни води, формиращи се на територията на…

ПРЕЧИСТВАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ РУДНИЧНИ ВОДИ;  ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИЗЛИВАЩИТЕ СЕ ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ОТ ЩОЛНА № 93, КВ. КРЕМИКОВЦИ

Възложител/ Бенефициент: ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ ЕООД/ ИНЖЕНЕРИНГ – РМ ЕООД Период за изпълнение: 06/2016 – 10/2016 Описание на проекта: Пречиствателна станция за радиоактивни замърсени руднични води (ПСРВ), капацитет на станцията 28 l/s.…

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ДОСТАВКА, ШЕФ-МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ ЗА ОБЕКТ: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВРАТИ С АДМИНИСТРАЦИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

Възложител/ Бенефициент: СОЛИД – 55 ООД Период за изпълнение: 01/2008 – 10/2008 Описание на проекта: ПСОВ за промишлени и битови отпадъчни води от предприятие за производство на врати; Параметри на…

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОН И ХАРТИЯ – МАЙР-МЕЛНХОФ НИКОПОЛ АД , ГР. НИКОПОЛ

Възложител/ Бенефициент: МАЙР-МЕЛНХОФ НИКОПОЛ АД Период за изпълнение: 10/2009 – 11/2009 Описание на проекта: Пречистване на смесените (индустриални и битови) отпадъчни води от хартиена фабрика; Qср.дн.= 14 508 m³/d. Извършени…