Възложител/ Бенефициент: SAB Sachverständigen und Architekturbüro Oldenburg/ Wergona Schokoladen GmbH, Германия Период за изпълнение: 03/2018 – 09/2018 Описание на проекта: Площ на обследваната площадка 97 639 m²; Извършени дейности: Предварителни…

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН – ЛОТ 2  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНАТА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: Община Шумен Период за изпълнение: 12/2009 – 02/2010 Описание на проекта: Участъци от вътрешната водопроводна мрежа (вкл. магистрален водопровод Ø 450 mm) с обща дължина 5,2 km (диаметри…

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ, МЯРКА ИСПА – EUROPAID/120223/D/SV/BG  ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ, РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНО ДОСИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СУПЕРВИЗИЯ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДЕН ПРОЕКТ НА ГР. ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: Консорциум ДИВИ-ИГИП-ЛОП/ Община Шумен Период за изпълнение: 11/2007 – 01/2009 Описание на проекта: Вътрешна водопроводна мрежа – 61 km; Вътрешна канализационна мрежа – 22 km; Главен довеждащ водопровод…

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Възложител/ Бенефициент: Еко-Проект 2000 ООД/ Общини Плевен и Долна Митрополия Период за изпълнение: 12/2011 – 05/2013 Описание на проекта: Агломерация Плевен: – Реконструкция и модернизация на ПСОВ с капацитет 130…

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА И ПСОВ НА „БАЛКАНФАРМА – ДУПНИЦА“ АД

Възложител/ Бенефициент: Балканфарма – Дупница АД Период за изпълнение: 10/2003 – 02/2004 Описание на проекта: Площадкови канализационни с-ми (битова, промишлена и дъждовна) на площ 38 420 ha; ПСОВ за промишлените…

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ НЕУТРАЛИЗАЦИОННИ ЯМИ КЪМ ТОПЪЛ КАНАЛ 2, АЕЦ Козлодуй

Възложител/ Бенефициент: „ВАОН“ ЕООД/ ДП „Радиоактивни отпадъци“ Период за изпълнение: 12/2017 – 10/2018 Описание на проекта: Системата за отвеждане на отпадъчни води от Неутрализационни ями към Топъл канал 2, обхваща…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ.Ж., РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ

Възложител/ Бенефициент: Община Левски Период за изпълнение: 11/2012 – 02/2014 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 12 300 ЕЖ с отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна…