„РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА “– I-ВИ ЕТАП –ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/ “, ОБЩИНА ШУМЕН.

By 0
80
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА “– I-ВИ ЕТАП –ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/ “, ОБЩИНА ШУМЕН.

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА ШУМЕН / “Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД
Период за изпълнение: 05/2021 – 12/2021

Описание на проекта:

  • Изграждане/възстановяване на съществуващия ДС 5 от водоснабдителна система Мътница, изграждане на тласкателен тръбопровод за доставяне на водни количества за битово-питейни нужди с максимално водно количество Q = 11 l/s до новоизградена (проектна) връзка със съществуващ тласкател към НВ 100 m3 /кв. Мътница/ за обезпечаване непрекъснатостта на водоподаването за квартал Мътница;

Извършени дейности:

  • Дейност 1: Работен проект по всички проектни части;
  • Дейност 2: Авторски надзор.