ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ, ФАЗА II, ФИНАНСИРАН ОТ ЯПОНСКИ СПЕЦИАЛЕН ФОНД И КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЯПОНСКИ СПЕЦИАЛЕН ФОНД И ИТАЛИАНСКИ ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД

By 0
619

Възложител/ Бенефициент: Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ), Местен офис за България
Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),
София
Период за изпълнение: 04/2001 – 03/2013

Описание на проекта:

Обучителните курсове са организирани като специални курсове за по-нататъшна квалификация на инженери, работещи в тази област. Те дават възможност на участниците да се запознаят с новостите в процесите и съоръженията по пречистване на води.

Проведени са три обучения, както следва:

 • Едно обучение само за български специалисти – 16-24 февруари 2002 г.;
 • Две международни обучения, с участници от България, Югославия (сега Сърбия и Черна гора), Румъния и Бивша Югославска република Македония (сега Северна Македония) –
  10-5 ноември 2002 г. и 9-14 март 2003 г.;

Извършени дейности:

 • Подготовка и изнасяне на лекции с обяснение на упражненията и указания за извършването на всеки опит;
 • Подготовка на ръководство за провеждане на планираните опити;
 • Подготовка на шест лабораторни установки за провеждането на опитите, по следните основни теми:
  – Измерване на респираторни дейности (ендогенно дишане, въздействие на концентрацията на отпадъчните води и концентрация на инхибиторите);
  – Измерване разтварянето на кислорода в активирана утайка (непрекъснат метод) и в течаща вода (прекъснат метод);
  – Измерване реалния времепрестой чрез маркери (реактори с фиксирана биомаса);
  – Филтрация (повърхностна филтрация, филтърно съпротивление и съпротивление на кека, химична кондензация);
  – Флотация (напорна флотация, използвайки реагенти при вариации на pH);
  – Флокулация и утаяване (скорост на утаяване, индекс на утайката, химични реагенти, отстраняване на мътността, оптимизиране дозирането на химикали);
 • Провеждане на опитите и отчитане резултатите от тях;
 • Връчване на сертификати на участниците.