УЧЕБНИ И ТРЕНИРОВЪЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕРКИ) ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

By 0
600
УЧЕБНИ И ТРЕНИРОВЪЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕРКИ) ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Възложител/ Бенефициент: ИНЖЕНЕРНА КАМАРА ХЕСЕН дружество за обществено право Виисбаден (IngKH) и KАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – София (KИИП)

Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) –
София

Техническо ръководство на проекта: Kонсултант SIKOS-uc Ltd., София

Специализирано ръководство на проекта: инж. Красимира Кузманова, Делфин проект екотехника ООД за КИИП; Д-р.-Инж. Хорст Шрайнер за IngKH, в сътрудничество с инж. Вера Хекерот, Немско Дружество за Водно Стопанство,
Отпадъчни Води и Oтпадъци – Съюз на областите Хесен- Рейнланд-Пфалц-Заарланд (DWA), Майнц

Изпитна комисия: проф. д-р инж. Румен Арсов, проф. д-р инж. Иван Секулов,
инж. Красимира Кузманова

Спонсори: Немска Фондация за Околната Среда (DBU), Оснабрюк

Период за изпълнение: 10/2009 – 03/2010

Описание на проекта:

Основната цел на проекта е да продължи развитието на знанията за методите за пречистване на отпадъчните води и техния правилен подбор, за решаване на реални екологични проблеми на местно и регионално ниво. Да се повиши квалификацията на преподавателите и др., които провеждат курсове в тази конкретна област.

 • Популяризиране на изградената в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) лаборатория и нейния „капацитет за обучение“.
 • Организиране на тренирочъвен курс за обучение за участници от България; Мерките за обучение ще се провеждат в две фази:
  – Обучение на преподавателите, провеждащи курсове в тази конкретна област;
  – Обучение на бъдещия оперативен персонал на децентрализираните канализационни системи и ПСОВ, както и на служители от Общините, Басейновите Дирекции, ВиК-дружествата и др.

Извършени дейности:

 • Избор на участниците за курса за обучение по пречистване на води;
 • Организиране на първата фаза – едноседмичен обучителен семинар: лекционен блок, посещение на пречиствателна станция, както и модериране панелите на семинара (19/01/2009 – 23/01/2009); изнесени над 20 доклада от германски специалисти, които имат дългогодишен опит в управлението на водите;
 • Публикуване и разпространение на информационни материали;
 • Подготовка, изработка и издаване на ръководство за втората фаза – производствено-технологична практика (от 01/2010 до 03/2010);
 • Провеждане на втора фаза – производствено-технологична практика за 30 участници от цялата страна (от 08/03/2010 до 12/03/2010);
  – Теоретична част
  = Въведение в практикума. Основни понятия за модулни изследвания (scale-up), значението им за определяне на кинетични оразмерителни параметри, оптимизиране на построени пречиствателни станции и проверка (верифициране) на проекти, оразмерени с моделни програми;
  = Технологии на процесите за пречистване на отпадъчни води;
  = Конвенционални пречиствателни схеми. Тенденции за нови развития;
  = Определяне на пречиствателния капацитет на съществуващи съоръжения и системи при конкретни условия;
  = Изследвания с помощта на лабораторни модели и технически прототипни съоръжения (валидност на резултатите – Закони на подобие).
  – Практическа част
  = Теоретична и производствено- технологична база, уреди, материали, подреждане и планиране на опитите;
  = Провеждане на опитите/експериментите и протоколиране на резултатите;
  = Изготвяне/ завършване на документацията (протоколите) от експериментите и предаване на изпитната комисия.
 • Изготвяне на изпитни материали за участниците;
 • Провеждане на изпит, оценяване на резултатите от изпита и връчване на сертификатите;

Инвестиционна стойност на проекта: 223 100 лв. (без ДДС)