ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. МОНТАНА, ПРОЕКТ EUROPEAID/115678/D/W/BG – МОНТАНА – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ТРЕТИРАНЕТО ИМ

By 0
1244
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. МОНТАНА, ПРОЕКТ EUROPEAID/115678/D/W/BG – МОНТАНА – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ТРЕТИРАНЕТО ИМ

Възложител/ Бенефициент: КОНСОРЦИУМ ПАСАВАНТ РЬОДИГЕР ГМБХ И ЕД. ЦЮБЛИН/ Община Монтана
Период за изпълнение: 10/2007 – 11/2009

Описание на проекта:

 • Довеждащ канализационен колектор, с дължина 3293 m и диаметър 1200 mm;
 • Капацитет на ПСОВ:
  – 98 600 ЕЖ;
  – Q= 17 840 m³/d;
 • Отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна зона“;
 • Заустващ канализационен колектор, с дължина 232 m и диаметър 1200 mm;

Извършени дейности:

 • Управление, координация и проектиране по всички проектни части:
  – идеен проект;
  – технически проект;
  – работен проект;
  – издаване на разрешително за строеж;
 • Авторски надзор;
 • Изготвяне на екзекутивна документация;
 • Обучение на персонала;
 • Съдействие при пуск, накладка и въвеждане в експлоатация;

Инвестиционна стойност на проекта: 24 000 000 лв. (без ДДС)