ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРАИЩЕ

By 0
532
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРАИЩЕ

Възложител/ Бенефициент: Община Белица
Период за изпълнение: 03/2015 – 05/2015

Описание на проекта:

 • ПСОВ е с капацитет:
  – 1 980 ЕЖ;
  – Q = 214 m³/d;
 • Станцията пречиства водите от с. Дагоново и с. Горно Краище и включва:
  – Входна помпена станция;
  – Комбинирано съоръжение;
  – Биобасейн с фиксирана биомаса;
  – Вторичен утаител;
 • Приемник на пречистените отпадъчни води от станцията е р. Места, участък на реката е категоризиран, като II категория приемник, „нечувствителна зона”;

Извършени дейности:

 • Работно проектиране по части:
  – Технологична;
  – Конструктивна;
  – Елeктро и КИПиА;
  – План безопасност и здраве /ПБЗ/;
 • Изготвяне на план за управление на утайките;
 • Упражняване на авторски надзор по време на СМР;
 • Съдействие за изготвяне на екзекутивна документация за обекта;
 • Съдействие при пуск, наладка и въвеждане в експлоатация на ПСОВ.

Инвестиционна стойност на проекта: 3 164 000 лв. (без ДДС)

??????????????
??????????????