ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ТУТРАКАН

Възложител/ Бенефициент: Община Тутракан Период за изпълнение: 08/2012 – 08/2015 Описание на проекта: ПСОВ е с капацитет 10 500 ЕЖ; Количество на постъпващите отпадъчни води 1 930 m³/d; Отстраняване на…

КОМПЛЕКСНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА С ПСОВ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В ГР. БЕЛЕНЕ

Възложител/ Бенефициент: Иво Петров – Архитекти ООД/Община Белене Период за изпълнение: 03/2010 – 09/2010 Описание на проекта: ПСОВ – капацитет 11 460 ЕЖ; Количество отпадъчни води – 1 550 m³/d;…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРАИЩЕ

Възложител/ Бенефициент: Община Белица Период за изпълнение: 03/2015 – 05/2015 Описание на проекта: ПСОВ е с капацитет: – 1 980 ЕЖ; – Q = 214 m³/d; Станцията пречиства водите от…

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ПОДВИЖНА СТЕНА – ПСОВ ВАРВАРА

Възложител/ Бенефициент: Община Царево Период за изпълнение: 2000 – 2003 Описание на проекта: 800 ЕЖ Водно количество 133 m3/d Макс. водно кол. 10 m3/h Товар (БПК5) 81 kg/d Иновативен елемент:…

ПРЕД-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПСОВ ЗА ГРАДОВЕТЕ КЪРДЖАЛИ И АСЕНОВГРАД

Възложител/ Бенефициент: SAEM София Ltd./ SAEM Испания Период за изпълнение: 10/2003 – 04/2004 Описание на проекта: Предварително проучване за канализационна система и ПСОВ за град Кърджали Предварително проучване за канализационна…

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ), КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ, ПСОВ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЗА ГРАДОВЕТЕ БАНСКО И САНДАНСКИ

Възложител/ Бенефициент: „Инфрасистем” ООД, Германия Период за изпълнение: 11/2004 – 04/2005 Описание на проекта: Прединвестиционни проучвания за водоснабдителни мрежи, пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), канализационни мрежи, ПСОВ и управление…

ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО ПО ЛИНИЯ НА ВОДАТА НА ПСОВ – ГР. РУСЕ

Възложител/ Бенефициент: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе Период за изпълнение: 01/2015 – 05/2015 Описание на проекта: 240 000 ЕЖ; Параметри на вход ПСОВ: – Средно-денонощно количество 52 500 m3/d;…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА С. ЯСЕНКОВО – 3 780 ЕЖ, ОБЩ. ВЕНЕЦ

Възложител/ Бенефициент: Община Венец Период за изпълнение: 04/2008 – 03/2009 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 3 780 ЕЖ; Количество на постъпващите отпадъчни води Q = 383 m³/d; Отстраняване на…