ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ), КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ, ПСОВ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЗА ГРАДОВЕТЕ БАНСКО И САНДАНСКИ

By 0
438
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ), КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ, ПСОВ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЗА ГРАДОВЕТЕ БАНСКО И САНДАНСКИ

Възложител/ Бенефициент: „Инфрасистем” ООД, Германия
Период за изпълнение: 11/2004 – 04/2005

Описание на проекта:

 • Прединвестиционни проучвания за водоснабдителни мрежи, пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), канализационни мрежи, ПСОВ и управление на твърди отпадъци за градовете Банско и Сандански
 • За всяко едно от населените места:
  – Определяне на настоящ и прогнозен брой еквивалентни жители, на база на развитието на града;
  – Оценка на водоизточниците и възможностите за водоснабдяване;
  – Оценка на основните колектори на съществуващата канализационната система и необходимостта от саниране/ реконструкция;
  – Набиране на реалистична и действителна база данни за оценка на инвестицията;
  – Наредби и Ограничения: Питейна вода /Отпадъчна вода /Твърди отпадъци;
  – Грижи за околната среда и въздействие върху нея: Питейна вода /Отпадъчна вода /Твърди отпадъци;
  – Оценка на съществуващите съоръжения и бъдещи проекти: Питейна вода /Отпадъчна вода /Твърди отпадъци;
  – Препоръки и предложения за подобряване на системата: Питейна вода /Отпадъчна вода /Твърди отпадъци;
  – Съществуваща организационна структура: Питейна вода /Отпадъчна вода /Твърди отпадъци;
  – Оценка на инвестициите: Питейна вода /Отпадъчна вода /Твърди отпадъци;

Извършени дейности:

 • Прединвестиционни проучвания – Изследване на съществуващите води/отпадъчни води, структура (водосбори и качество на питейната вода, загуби на вода, водоснабдяване и канализационни мрежи и съоръжения, качество на отпадъчните води/битови и индустриални/, параметри на отпадъчните води в точките на заустване, анализи от проби отпадъчни води);
 • Консумация на питейна вода;
 • Предполагаеми количества отпадъчни води;
 • Качество на питейни и отпадъчни води;
 • Степен на третиране и водни стандарти;
 • Проектни данни за предлаганите пречиствателни станции;
 • Технологичен процес за пречистване на питейни и отпадъчни води;
 • Оползотворяване на третираните утайки;
 • Контрол на промишлените отпадъчни води (описание на съществуващите локални съоръжения за пречистване);
 • Управление на битови отпадъци;
 • Предложения и основен проект за водоснабдителни мрежи, вкл. реконструкция на съществуващите, канализационни мрежи и технологични решения за ПСПВ и ПСОВ;
 • Технико-икономическа и социално-екологична оценка, оценка на инвестицията;
 • Разработка на инвестиционна програма.

Инвестиционна стойност на проекта: 6.958.200,00 лв. (без ДДС)

DCIM/PANORAMA/251_2266/DJI