ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО ПО ЛИНИЯ НА ВОДАТА НА ПСОВ – ГР. РУСЕ

By 0
511
ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО ПО ЛИНИЯ НА ВОДАТА НА ПСОВ – ГР. РУСЕ

Възложител/ Бенефициент: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Период за изпълнение: 01/2015 – 05/2015

Описание на проекта:

 • 240 000 ЕЖ;
 • Параметри на вход ПСОВ:
  – Средно-денонощно количество 52 500 m3/d;
  – БПК5 274 mg/l;
  – Неразтворени вещества – HB 297 mg/l;
  – Общ Азот 50 mg/l;
  – Общ фосфор 8 mg/l;

Извършени дейности:

Разработката включва мерки за преодоляване на съществуващите експлоатационни проблеми, както и предложения за оптимизиране на енергийна ефективност на станцията:

 • Анализиране на проектните параметри и на реално постъпващите отпадъчни водни количества като количество и качество, преизчисления на оразмерителните обеми на ПСОВ, обследване на факторите, водещи до незадоволителна работа на ПСОВ;
 • Посочени и обосновани са конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на проблемите и гарантиране на показателите на изход ПСОВ, съгласно действащото разрешително за заустване;
 • Представени са различни варианти на експлоатационни режими на съоръженията през различните сезони, водещи не само до устойчиво постигане на параметрите на изход ПСОВ, но целещи и понижаване на разходите на електроенергия и на реагенти;