ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ПОДВИЖНА СТЕНА – ПСОВ ВАРВАРА

By 0
624
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ПОДВИЖНА СТЕНА – ПСОВ ВАРВАРА

Възложител/ Бенефициент: Община Царево
Период за изпълнение: 2000 – 2003

Описание на проекта:

 • 800 ЕЖ
 • Водно количество 133 m3/d
 • Макс. водно кол. 10 m3/h
 • Товар (БПК5) 81 kg/d

Иновативен елемент:

Избраният пречиствателен процес се основава на биологично пречистване с активна утайка, като включва механично допречистване в пясъчни филтри.

По-нататъшно развитие е въвеждането на подвижни стени в SBR системите. Предлаганото ново SBR-MW – решение беше приложено за първи път за пречиствателната станция на Варвара (800 ЕЖ) и Синеморец (1500 ЕЖ), които може да се считат за пилотни инсталации. Това е възможност за надграждане на реакторите, тип SBR, за постигане на по-високи стандарти на заустваните отпадъчни води.

Реакторът с активирана утайка е проектиран като нова конструкция на SBR-системата. Предвиждането на подвижна стена в реактора с възможност за осигуряване на непрекъснат входящ и изходящ поток (т.е. спестяване на необходимостта от втори SBR-реактор или изравнител), както и увеличаване на обема на реактора до 40% по време на процеса на пречистване са от голямо значение за намаляване на експлоатационните и инвестиционните разходи.

Натоварването на станцията е със силно изразена сезонна неравномерност, с която са съобразени режимите на всички съоръжения в нея.

Технологична схема

По пътя на водата – комбинирано съоръжение (ситуирано в сграда), състоящо се от:

 • Входна шахта
 • Входна утаителна камера
 • SBR-реактор с подвижна стена (ново развитие)
 • Пясъчен филтър
 • Контактна камера
 • Изходна шахта

По пътя на утайките

 • силоз за утайки с предвидена аеробна стабилизация
 • изнасяне на утайките за по-нататъшното им обезводняване и оползотворяване

Извършени дейности:

 • Работен проект по всички проектни части
 • Техническа координация
 • Мониторинг и контрол
 • Изпълнение “до ключ”
 • Супервизия на изпълнението
 • Пускане в експлоатация

Инвестиционна стойност на проекта: 200 000 лв (без ДДС)