ПРАКТИЧЕСКО ДОКАЗВАНЕ НА МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ОБСЛЕДВАНЕ НА ПСОВ – ГР. СОФИЯ

By 0
689
ПРАКТИЧЕСКО ДОКАЗВАНЕ НА МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ОБСЛЕДВАНЕ НА ПСОВ – ГР. СОФИЯ

Възложител/ Бенефициент: Частен Институт за Водни Технологии ЕООД/ Софийска вода АД
Период за изпълнение: 02/2013 – 07/2015

Описание на проекта:

 • Практическо доказване на иновативен метод за оптимизация на ПСОВ;
 • Увеличаване на капацитета на съществуващата станция без необходимост от допълнителни инвестиционни разходи, свързани с нейното разширяване;
 • Подобряване на технологичния процес – постигане на устойчиви параметри на изход станция, в съответствие с действащото разрешително за заустване без/ или с минимално използване на допълнителни инвестиционни разходи, свързани с обновяване на станцията;
 • Намаляване на експлоатационните разходи чрез намаляване на разходите за електро-енергия, използвани реагенти или труд;
 • Подобрени експлоатационни практики.

Извършени дейности:

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Организация, управление и отчитане на проекта
  – Обследване и анализ на съществуващия проект и експлоатационните проблемите на станцията (по линия на водата); идентифициране на причините; набиране на изходни данни за съществуващото положение; Обработка и анализ на данните;
  – Детайлно разработване на програма за практическо приложение на иновативния метод за оптимизация на ПСОВ и нейната енергийна ефективност, съобразно изводите от анализа и метода, представен в заявката за патент за изобретение.
  Изготвяне и съгласуване на работен план-график за необходимите изследвания, места на пробовземане, видове реагенти и цялостната реализация на програмата, съобразено с конкретната проблематика на ПСОВ – София;
  – Изготвяне на встъпителен, междинни (ежемесечни) и окончателен доклад по отчитане на дейностите по одобрения план-гафик.
 • Обучение на персонала (организация и провеждане на 4 броя обучителни семинара);
 • Оборудване на собствена лаборатория за обследване на основни кинетични и др. параметри на отпадъчната вода.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И РАЗВОЙНИ ДЕЙНОСТИ

 • Провеждане на планираните опити и технически измервания/ анализи – 4 цикъла измервания през различните сезони, в продължение на една година за определяне на респирацията (дишането) на биомасата на нитрификантите, специфичните скорости на процесите нитрификация и денитрификация, възрастта на утайката и др.;
 • Изготвяне на нова оптимална инструкция за експлоатация на ПСОВ в реални условия; предписание на експлоатационни мерки (краткосрочни и дългосрочни) за оптимизация на ПСОВ, в зависимост от получените резултати от проведените измервания и анализи; (Получените кинетични параметри бяха използвани за ново технологично оразмеряване на съоръженията за биологично пречистване на ПСОВ и определяне на съответните експлоатационни режими на оборудването и съоръженията);
 • Проследяване внедряването на новата инструкция за експлоатация на ПСОВ в реални условия и анализиране на оптимизацията на ПСОВ, като количество изразходвана електро-енергия и реагенти през съответните сезони, в сравнение с предишни периоди;
 • Отчитане на реалният процент спестени експлоатационни разходи на станцията.

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТА И ПОДГОТОВКА ЗА ПАЗАРНАТА МУ РЕАЛИЗАЦИЯ

 • Техническа оценка на иновацията;
 • Изготвяне на финансово-икономически анализ;
 • Изготвяне на пазарен анализ и маркетингово проучване;
 • Защита на интелектуалната собственост – регистриране на международен патент за изобретение;
 • Визуализация и публичност на проекта;
 • Одит на проекта.

Инвестиционна стойност на проекта: 350 000 лв. (без ДДС)