ДЕЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ - ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТРИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОД 2 000 ЕЖ (Черниче, Полена и Полето)

By 0
528
ДЕЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ - ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТРИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОД 2 000 ЕЖ (Черниче, Полена и Полето)

Възложител/ Бенефициент: Камарата на инженерите – град Хесен (IngKH), Германия
Период за изпълнение: 07/2010 – 11/2010

Описание на проекта:
През 2005/2006 г. под ръководството на Министерство на околната среда, енергията, селското стопанство и защита на потребителите на гр. Хесен – Германия, бе разработен „туининг” проект в областта на пречистването на отпадъчните води (Twinning Project “WFD-Danube-Bulgaria” BG2003/IB/EN/02). Резултатът от него е, че отпадъчните води от малки населени места (≤ 2000 ЕЖ) на практика също имат значителен принос с натоварване на водните тела със замърсители. Този проблем стои и към момента за Българските общини, чиито населени места са с по-малко от 2000 ЕЖ, тъй като голяма част от тях са с нерешена канализационна мрежа и без последващо пречистване на отпадъчните води.

На тази база, настоящият проект е продължение и доразвитие на „туининг” проекта от една страна, като се дефинира пилотен регион от три селища за доказване резултатите от него, а от друга – той е последваща фаза и на проекта „Прилагане на децентрално пречистване на отпадъчни води в България”, финансиран и ръководен от ”Камарата на инженерите”- Хесен (IngKH) в сътрудничество с „Германска фондация за околна среда” (DBU), КИИП-София Град и УАСГ-София.

По време на проекта са обследвани различни технологични схеми, с цел сравняване ефективността и приложимостта им, като например: конвенционални модулни пречиствателни станции (МПСОВ), модифицирани изкуствени влажни зони и други.

Извършени дейности:

 • Пред-инвестиционно проучване за селата Черниче, Полена и Полето, съдържащо:
  – Преглед на съществуващото положение
  – Правен анализ
  – Климатични и метеорологични данни за района на населеното място
  – Данни за съществуващото положение и проектните изисквания за устройството на територията на населеното място
  – Необходимост от инвестицията
  – Изясняване на инвестиционното намерение и описание на планираните дейности
  – Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива
  – Проучвания за установяване наличието на местни мощности за добиване и доставяне на обекта на строителни материали
  – Проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство
  – Инженерни проучвания, в т.ч. геодезично заснемане на площадки за ПСОВ и трасета на колектори, геоложки, геотехнически и хидрогеоложки проучвания.
  – Водопроводна мрежа – съществуващо положение
  – Канализационна мрежа – съществуващо положение
  – Пречиствателни станции за отпадъчни води; Идентифициране на възможни агломерации; Технологични схеми – варианти; Оразмеряване;
  – Изготвяне на КСС; определяне на себестойност на 1 м3 пречистена вода; Предложение за избор на варианти;
  – Проектен план-график за изпълнение на предвидените дейности по проекта.

Инвестиционна стойност на проекта: 5 438 000 лв. (без ДДС)