ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ – 3,5 MW

Възложител/ Бенефициент: Stulz-Planaqua GmbH, Германия Период за изпълнение: 05/2011 – 11/2011 Описание на проекта: Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от царевичен силаж (35 000 т/г) и…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КУМАНОВО, МАКЕДОНИЯ

Възложител/ Бенефициент: Roediger AG Abwassertechnik/ Munchenstein – Швейцария/ Община Куманово, Република Северна Македония Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2007 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 91 330 ЕЖ; Отстраняване на…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) – СОФИЯ – СТОПАНСТВО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ (МЕТАНТАНКОВЕ)

Възложител/ Бенефициент: Пасавант – Рьодигер Анлагенбау GmbH – Германия /Столична община, чрез концесионер „Софийска вода“ Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2009 Описание на проекта: Стопанства за анаеробна стабилизация на утайките…

Възложител/ Бенефициент: Строително-предприемачески холдинг ЕООД/ Община Шумен Период за изпълнение: 06/2014 – 04/2017 Описание на проекта: Проектът включва: – Частична реконструкция на механичното стъпало; – Изграждане на биостъпало; – Изграждане…

ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ МЕТАНТАНК - 7 000 м³

Възложител/ Бенефициент: САД Компани Женерал де Траво д’Идролик/ Столична община чрез концесионер Софийска вода АД Период за изпълнение: 08/2018 – 12/2020 Описание на проекта: Анаеробен изгнивател (метантанк) с обем 7…