РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ (РПИП) ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ НОВОКОНСОЛИДИРАНИ ВИК ОПЕРАТОРИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 РПИП ЗА "ВИК" ООД, ТЪРГОВИЩЕ", СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № РД 02-29-93/22.04.2021 Г.; ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА ООД ПАРТНЬОР НА „ЯНТРА-ВРАНА “ДЗЗД

By 0
96
РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ (РПИП) ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ НОВОКОНСОЛИДИРАНИ ВИК ОПЕРАТОРИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 РПИП ЗА "ВИК" ООД, ТЪРГОВИЩЕ", СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № РД 02-29-93/22.04.2021 Г.; ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА ООД ПАРТНЬОР НА „ЯНТРА-ВРАНА “ДЗЗД

Възложител/ Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) / ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Период за изпълнение: 04/2021 – 04/2023
Описание на проекта:
Разработване на техническа и икономическа документация, която да включва – събиране и анализ на данни, необходими за изготвяне на ПИП за регионални ВиК проекти, дефиниране на проект за финансиране за постигане на съответствие с европейското и българското законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води, качеството и количеството на питейните води, както и устойчивото и ефективно функциониране на ВиК системите и съоръженията.
Обхватът на услугата включва всички агломерации с над 2 000 ЕЖ що се отнася до отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и всички населени места с над 50 ж. що се отнася до питейните води. Сред поддейностите се включват провеждане на измервателна кампания, определяне границите и товарите на агломерациите, извеждане на мерки за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейните и отпадъчните води, разработване на стратегически и детайлни варианти за водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения, както и изготвяне на регионално прединвестиционно проучване под формата на доклад, проект с инвестиционните мерки за обособената територия за агломерациите над 2000 ЕЖ по отношение на отвеждането на отпадъчни води и населени места над 50 ж. по отношение на питейното водоснабдяване, приоритетен проект за финансиране за агломерациите над 10000 ЕЖ и финансов и икономически анализ.
Инвестиционна стойност на проекта: 94 000 000 лв. (без ДДС)