ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) – СОФИЯ – СТОПАНСТВО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ (МЕТАНТАНКОВЕ)

By 0
784
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ГПСОВ) – СОФИЯ – СТОПАНСТВО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ (МЕТАНТАНКОВЕ)

Възложител/ Бенефициент: Пасавант – Рьодигер Анлагенбау GmbH – Германия /Столична община, чрез концесионер „Софийска вода“
Период за изпълнение: 04/2003 – 11/2009

Описание на проекта:

 • Стопанства за анаеробна стабилизация на утайките и оползотворяване на добития биогаз при следните параметри:
  – Анаеробни изгниватели (метантанкове) – 4 бр., всеки с обем 7 000 m³;
  – Количество на третираните утайки 1680 ÷ 1920 m³/d;
  – Количество на добивания биогаз 27 000 ÷ 40 000 m³/d;
 • Параметри на ПСОВ – Кубратово:
  – Капацитет на ПСОВ 1 300 000 ЕЖ;
  – Отпадъчно водно количество 484 800 m³/d;

Извършени дейности:

 • Проучвания на място и заснемане на съществуващите съоръжения;
 • Двуфазно проектиране по всички необходими части:
  – идейна фаза;
  – издаване на разрешително за строеж;
  – работно проектиране;
  – съгласуване в съответствие с различните фази на строителство;
 • Изготвяне на тръжна документация за избор на локални под-изпълнители съгласно договорните условия на ФИДИК;
 • Оказване на помощ по тръжните процедури, оценка на офертите, участие в оценителната комисия до сключване на договор за строителство;
 • Изготвяне количествено-стойностни сметки за разходите по СМР;
 • Супервизия на строителството на обекта, като Надзор по ФИДИК;
 • Съдействие при пуск, накладка и въвеждане в експлоатация на станцията;
 • Изготвяне на екзекутивна документация до издаване на разрешително за ползване (2009 г.);

Инвестиционна стойност на проекта: 9 000 000 лв. (без ДДС)