ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ КЪМ ПТИЦЕЗАВОД КЕСКИНОГЛУ – ТУРЦИЯ

By 0
642
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ КЪМ ПТИЦЕЗАВОД КЕСКИНОГЛУ – ТУРЦИЯ

Възложител/ Бенефициент: REMONDIS Su ve Atıksu Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Период за изпълнение: 12/2017 – 04/2018

Описание на проекта:

 • ПСОВ за промишлени отпадъчни води от птицезавод с производителност 200 000 т/г птиче месо и 1,5 милиарда яйца годишно.
 • Средно дневно отпадъчно водно количество – 5 200 m³/d.
 • Замърсеност на отпадъчната вода:
  – ХПК – 8 366 mg/l;
  – БПК5 – 3 514 mg/l;
  – Мазнини – 1 090 mg/l;
  – Суспендирани в-ва – 2 160 mg/l;
  – Общ азот – 242 mg/l;
  – Общ фосфор – 24 mg/l.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване в 6 технологични варианта за реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ;
 • Анализ на вариантите и избор на 2 варианта за по-детайлно проучване, оразмеряване;
 • Количествени сметки по окрупнени показатели;
 • Определяне себестойността на инвестиционното намерение;

Инвестиционна стойност на проекта: 3 500 000 евро (без ДДС)