ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ – 3,5 MW

By 0
769
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ – 3,5 MW

Възложител/ Бенефициент: Stulz-Planaqua GmbH, Германия
Период за изпълнение: 05/2011 – 11/2011

Описание на проекта:

  • Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от царевичен силаж (35 000 т/г) и производство на био-тор като остатъчен продукт (40 200 m³);
  • Електрическа мощност – 3,5 MW;
  • Термична мощност – 1,75 MW;

Извършени дейности:

  • Идеен проект по всички части;
  • Преценка за ОВОС;
  • Подготовка на формуляри за кандидатстване за евро-финансиране;
  • Технически спецификации към тръжните документи;

Инвестиционна стойност на проекта: 40 000 000 лв. (без ДДС)