ПРЕЧИСТВАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ РУДНИЧНИ ВОДИ; ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИЗЛИВАЩИТЕ СЕ ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ОТ ЩОЛНА № 93, КВ. КРЕМИКОВЦИ

By 0
609
ПРЕЧИСТВАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ РУДНИЧНИ ВОДИ; ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИЗЛИВАЩИТЕ СЕ ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ОТ ЩОЛНА № 93, КВ. КРЕМИКОВЦИ

Възложител/ Бенефициент: ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ ЕООД/ ИНЖЕНЕРИНГ – РМ ЕООД
Период за изпълнение: 06/2016 – 10/2016

Описание на проекта:

 • Пречиствателна станция за радиоактивни замърсени руднични води (ПСРВ), капацитет на станцията 28 l/s.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване, вкл. анализи на:
  – Направените допълнителни геодезични заснемания, собственост на земите;
  – Инженерно-геоложки и хидро-геоложки доклади;
  – Радиационното обследване на територията обхваща измервания на мощността на дозата на външно гама лъчение и на повърхностни алфа- и бета-замърсявания в 103 пункта около Щолната за остатъци от повърхностни радиоактивни замърсявания;
  – Избор на площадка за ПСОВ – разгледани 3 варианта;
  – Обследване на проби от изтичащите води от щолната и по течението на приемника – физико-химично и радиологично;
 • 2 варианта на технологична схема, вкл. управление на утайките;
 • Количествени сметки по окрупнени показатели и оценка на инвестиционните разходи;
 • Анализ на вариантите и избор на оптимална пречиствателна схема;
 • Задание за изготвяне на работен проект.

Инвестиционна стойност на проекта: 7 937 000 лв. (без ДДС)