ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ (ПИП) ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ОТ ТЯХНОТО ЗАУСТВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА ЗА ЗАВОД ЗА СИЛИКАТИ

By 0
481

Възложител/ Бенефициент: ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК ЕАД
Период за изпълнение: 06/2017 – 08/2017

Описание на проекта:

  • Планирано производство – 30 000 млн. тона силикати, с възможност за двойно увеличаване на производството в бъдеще до 60 000 млн. тона силикати;
  • Отпадъчни водни количества – първи етап:
    – Q = 912 000 m3/d (~ 87 % от необходимото водно количество), замърсени основно със сулфати, със средна концентрация от 18 500 mg/l;
  • Отпадъчни водни количества – втори етап:
    – Q = 1 824 000 m3/d

Извършени дейности:

  • Технически/ технологични консултации в областта на пречистване на отпадъчни води към предварителна оценка на въздействията от тяхното заустване за избор на площадка (разгледани 3 варианта) за завод за производство на силикати;
  • Изготвяне на две вариантни решения по част технологична за физико-химично пречистване на отпадъчните води чрез дозиране на подходящ реагент за утаяване на сулфатите, с цел постигане на пределно допустимите концентрации съгласно разрешително за дълбоководно заустване в приемник – Черно море;
  • Технико-икономическо сравнение и оценка на инвестиционните и експлоатационните разходи на предложените варианти за избор на оптимално решение.