РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС – ГР. ПАЗАРДЖИК

By 0
582

Възложител/ Бенефициент: Фирма ПАКО ЕООД
Период за изпълнение: 12/2001 – 03/2001

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води, Q ср/д = 26.5 m3/d;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на идеен проект на нова технологична схема и преобразуване на пречиствателната станция според актуализираните данни по части:
  – Технологична;
  – Архитектурна;
  – Конструктивна;
  – Електротехническа;
  – Вертикална планировка и вътрешни пътища.
 • Изготвяне на работен проект за рехабилитация на съществуващата ПСОВ – реконструкция и модернизация по части:
  – Технологична;
  – Архитектурна;
  – Конструктивна;
  – Електротехническа;
  – Вертикална планировка и вътрешни пътища.
 • Авторски надзор по време на СМР.
 • Съдействие при пуск, наладка и въвеждане в експлоатация на станцията.