РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ – АГРОФРУТ ТРОЯН EООД

Възложител/ Бенефициент: АГРОФРУТ – Троян ЕООД Период за изпълнение: 06/2004 – 08/2004 Описание на проекта: ПСОВ за промишлени и битови отпадъчни води от фабрика за производство на натурални плодови каши,…

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ "БЪЛГАРСКА СПИРТОВАРНА КОМПАНИЯ" АД, ГР. ИХТИМАН

Възложител/ Бенефициент: Българска Спиртоварна Компания АД Период за изпълнение: 02/2006 – 07/2006 Описание на проекта: Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води от производство на етанол (чрез ферментация на житни култури)…

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС БОРОВЕЦ

Възложител/ Бенефициент: МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД Период за изпълнение: 12/2005 – 03/2006 Описание на проекта: Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води с капацитет 550 ЕЖ и Qср/д = 82.5 m3/d; –…

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. БОРИСЛАВЦИ, ОБЩ. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Период за изпълнение: 06/2009 – 04/2014 Описание на проекта: Модулна ПСОВ с капацитет: – I-ви етап: N екв.оразм.1 = 330 ЕЖ; – II-ри етап: N екв.оразм.2…

МПСОВ ЗА РЕСТОРАНТ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ ХЕСБУРГЕР В УПИ 076038-I, М. МЕШЕТО, ЗЕМЛ. С. ОРИЗОВО, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Възложител/ Бенефициент: МЕТАЛСТРОЙ ООД Период за изпълнение: 10/2018 – 04/2019 Описание на проекта: Модулна ПСОВ към ресторант за бързо хранене с капацитет 210 ЕЖ; Филтърна система с UV-инсталация; Поливна система…

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Период за изпълнение: 08/2008 – 02/2009 Описание на проекта: Модулна ПСОВ с капацитет 900 ЕЖ – площадка № 1, Qср/д = 125,55 m3/d; Модулна ПСОВ…

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА СМОЛЯН Период за изпълнение: 06/2009 – 04/2014 Описание на проекта: Модулна ПСОВ с капацитет 2538 ЕЖ, Qср/д=388,31 m3/d; Параметри на изход ПСОВ: – БПК5 ≤ 25 mg/l;…

Възложител/ Бенефициент: Фирма ПАКО ЕООД Период за изпълнение: 12/2001 – 03/2001 Описание на проекта: Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води, Q ср/д = 26.5 m3/d; Параметри на изход ПСОВ: –…

Възложител/ Бенефициент: ИРИДИС – ХГМ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД/ Община Рила Период за изпълнение: 04/2009 – 05/2009 Описание на проекта: Модулна ПСОВ – с. Смочево за битови отпадъчни води, с капацитет…