РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ – АГРОФРУТ ТРОЯН EООД

By 0
512
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ – АГРОФРУТ ТРОЯН EООД

Възложител/ Бенефициент: АГРОФРУТ – Троян ЕООД
Период за изпълнение: 06/2004 – 08/2004

Описание на проекта:

 • ПСОВ за промишлени и битови отпадъчни води от фабрика за производство на натурални плодови каши, бистри концентрати и сокове;
 • ПСОВ капацитет – 3 600 ЕЖ;
 • Средно дневни отпадъчни водни количества 70 ÷ 450 m³/d;
 • Концентрации на замърсеност на отпадъчните води:
  – БПК5 = 400 ÷ 2 000 mg/l;
  – ХПК = 400 ÷ 3 000 mg/l;
  – NH4-N = 9 ÷ 25 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на идеен и технически проект по всички проектни части.
 • Изготвяне на подробни КСС;
 • Съгласуване на проекта със съответните институции;
 • Авторски надзор;
 • Екзекутивна документация;
 • Въвеждане в експлоатация.

Инвестиционна стойност на проекта: 414 000 лв. (без ДДС)