ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ МИРАМОНТЕ – М. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА

By 0
506
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ОТ ВИЛНО СЕЛИЩЕ МИРАМОНТЕ – М. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА

Възложител/ Бенефициент: Частен възложител
Период за изпълнение: 10/2005 – 02/2006

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води с капацитет:
  – 600 ЕЖ;
  – Q ср/д = 167,4 m3/d.
 • Двусекционна помпена станция;
 • Напорни колектори за битови и дренажни води.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на технически проект по части:
  – Технологична;
  – Конструктивна;
  – ВиК връзки;
  – Електро и КИПиА;
  – Вертикална планировка и вътрешни пътища.
 • Подготовка на документите за получаване на разрешително от РИОСВ/Басейнова Дирекция за заустване на отпадъчните води;
 • Съгласуване на проекта със съответните институции до издаване на разрешително за строеж.