ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ: ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД, ГР. СОФИЯ; ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ: ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

By 0
524
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ: ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ВЕРИЛА СЪРВИС“ АД, ГР. СОФИЯ; ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ: ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Възложител/ Бенефициент: Верила Сървис АД
Период за изпълнение: 04/2007 – 06/2007 и 04/2008 – 06/2008

Описание на проекта:

 • На площадката на предприятието е изградена разделна канализационна система, обслужваща 16 броя цехове, като могат да се дефинират следните основни потоци отпадъчни води:
  – Промишлени отпадъчни води – от съответното производство (производство на парфюми, на греси, на веро и други перилни препарати, бетонови изделия и др.);
  – Битови отпадъчни води;
  – Дъждовни отпадъчни води;
 • Средно-дневно отпадъчно водно количество 58 m³/d.

Извършени дейности:

 • Пред-проектни проучвания;
 • Пробонабиране и анализи;
 • Пилотни изследвания;
 • Технико-икономически анализ;
 • Технически проект за помпена станция за смесените битови и производствени отпадъчни води, формирани на територията на „Верила Сървис” АД.

Инвестиционна стойност на проекта: 850 000 лв. (без ДДС)