ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ "БЪЛГАРСКА СПИРТОВАРНА КОМПАНИЯ" АД, ГР. ИХТИМАН

By 0
673
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ "БЪЛГАРСКА СПИРТОВАРНА КОМПАНИЯ" АД, ГР. ИХТИМАН

Възложител/ Бенефициент: Българска Спиртоварна Компания АД
Период за изпълнение: 02/2006 – 07/2006

Описание на проекта:

 • Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води от производство на етанол (чрез ферментация на житни култури) със следните количества и замърсеност:
  – Отпадъчно водно количество = 420 m³/d;
  – XПK= 80 000 mg/l;
  – БПК5 = 37 000 mg/l;
  – НВ = 700 mg/l;
  – pH = 3,5 ÷ 4,3;
  – Азот по Келдал = 3 059 mg/l;
  – Общ фосфор = 880 mg/l;
  – Мазнини = 1 392 mg/l;
  – Анионогенни синтетични ПАВ= 60 mg/l.

Извършени дейности:

 • Пред-проектно проучване, вкл. избор на оптимална технологична схема на пречистване на промишлените отпадъчни води;
 • Пробонабиране, лабораторни анализи, пилотни изследвания;
 • Идеен проект.

Инвестиционна стойност на проекта: 5 500 000 лв. (без ДДС)