МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР, С. ПЛОДОВИТОВО

By 0
474
МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР, С. ПЛОДОВИТОВО

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Период за изпълнение: 04/2007 – 06/2007

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води с капацитет 108 ЕЖ, Qср/д = 16.06 m3/d;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 150 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l.

Извършени дейности:

 • Управление на проекта;
 • Процедури по издаване на разрешителни за заустване;
 • Работен проект;
 • Съгласувателни процедури;
 • Авторски надзор;
 • Доставки на цялостно машинно-технологично оборудване на МПСОВ, вкл. ел. табло;
 • Шеф-монтаж, пуск и накладка;
 • Въвеждане в експлоатация на МПСОВ;
 • Техническа координация;
 • Мониторинг и контрол, включително пробонабиране и изследване на отпадъчната вода на вход и изход МПСОВ по основните показатели.