МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. БОРИСЛАВЦИ, ОБЩ. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА

By 0
645
МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. БОРИСЛАВЦИ, ОБЩ. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Период за изпълнение: 06/2009 – 04/2014

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ с капацитет:
  – I-ви етап: N екв.оразм.1 = 330 ЕЖ;
  – II-ри етап: N екв.оразм.2 = 220 ЕЖ.
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 100 mg/l;
  – НВ ≤ 60 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на технически проект по части:
  – Технологична;
  – Конструктивна;
  – Електро и КИПиА;
  – Архитектурна;
  – Отопление, вентилация и климатизация (ОВ и К);
  – Вертикална планировка и вътрешни пътища;
  – Площадково В и К;
  – План за безопасност и здраве (ПБЗ).
 • Доставки на цялостно машинно-технологично оборудване вкл. ел. табло за I-ви етап: N екв.оразм.1 = 330 ЕЖ ;
 • Шеф-монтаж;
 • Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация.