МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. ОРИЗОВО, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

By 0
690

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Период за изпълнение: 08/2008 – 02/2009

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ с капацитет 900 ЕЖ – площадка № 1, Qср/д = 125,55 m3/d;
 • Модулна ПСОВ с капацитет 900 ЕЖ – площадка № 2, Qср/д = 125,55 m3/d;
 • Модулна ПСОВ с капацитет 300 ЕЖ – площадка № 3, Qср/д = 46,04 m3/d;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l;
  – p-H = 6,0 – 8,5
  – Nобщ ≤ 15 mg/l;
  – Pобщ ≤ 2 mg/l.

Извършени дейности:

 • ПИП и Идеен проект по част технологична в два варианта за MПСОВ.