МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

By 0
673
МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА СМОЛЯН
Период за изпълнение: 06/2009 – 04/2014

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ с капацитет 2538 ЕЖ, Qср/д=388,31 m3/d;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l;
  – pH = 6,0 – 8,5;
  – Nобщ ≤ 15 mg/l;
  – Pобщ ≤ 2 mg/l.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционни проучвания за част технологична;
 • Изготвяне на идеен проект по част технологична на избрания вариант за MПСОВ;
 • Изготвяне на документи за разрешително за заустване.