МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: КЪМПИНГ ЮГ, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛОЗЕНЕЦ

By 0
462
МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: КЪМПИНГ ЮГ, ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛОЗЕНЕЦ

Възложител/ Бенефициент: ИФ ФАВОРИТ ООД
Период за изпълнение: 2005 – 2006

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води с капацитет 250 ЕЖ, Q ср/д =49.3 m3/d;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 60 mg/l.

Извършени дейности:

 • Технически проект за реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ;
 • Съгласуване на проекта със съответните институции;
 • Доставки на цялостно машинно-технологично оборудване на МПСОВ вкл. ел. табло;
 • Шеф-монтаж, пуск и накладка;
 • Въвеждане в експлоатация на МПСОВ;
 • Мониторинг и контрол, включително пробонабиране и изследване на отпадъчната вода на вход и изход МПСОВ по основните показатели.