МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (МПСОВ) НА С. ТИМАРЕВО – 2 298 ЕЖ, ОБЩИНА ХИТРИНО

By 0
596

Възложител/ Бенефициент: Община Хитрино
Период за изпълнение: 01/2011 – 02/2011

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ – с. Тимарево за битови отпадъчни води с капацитет 2 298 ЕЖ;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на идеен проект в два съпоставими варианта по всички проектни части;
 • Количествено-стойностни сметки по окрупнени показатели;
 • Технико-икономическо сравнение на вариантите;
 • Определяне себестойност на пречистената вода.

Инвестиционна стойност на проекта: 3 430 000 лв. (без ДДС)