КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС ТРАКИЯ ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНИ, ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

By 0
552

Възложител/ Бенефициент: С.К. ПЛОВ. ЕООД
Период за изпълнение: 11/2008 – 08/2010

Описание на проекта:

 • ПСОВ е с капацитет 3 000 ЕЖ;
 • Количество на отпадъчните води 459 m³/d;
 • Отстраняване на азот и фосфор, заустване в приемник “чувствителна зона”.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на концепция за площадковите ВиК мрежи и технологията на пречистване на питейните и отпадъчните води;
 • Изготвяне на документи за разрешително за заустване на отпадъчните води;
 • Изготвяне на идейни проекти по част Технологична, включващи:
  – Пречиствателни съоръжения на питейните води – за Кладенец 1 – втори воден хоризонт около 3 l/s и Кладенец 2 – първи воден хоризонт за 5 l/s;
  – Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води с капацитет 3000 ЕЖ;
  – Площадкови ВиК-мрежи;
 • Изготвяне на технически проект за поетапно изграждане на ПСОВ за 3 000 ЕЖ по всички проектни части, координация и съгласуване на проекта с институциите и получаване на разрешение за строеж.

Инвестиционна стойност на проекта: 172 000 000 лв. (без ДДС)