ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА И ПСОВ ЗА С. СМОЧЕВО, ОБЩ. РИЛА

By 0
648

Възложител/ Бенефициент: ИРИДИС – ХГМ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД/ Община Рила
Период за изпълнение: 04/2009 – 05/2009

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ – с. Смочево за битови отпадъчни води, с капацитет 500 ЕЖ;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на идеен проект за МПСОВ по следните части:
  – Технологична в два варианта;
  – Архитектурна;
  – Конструктивна;
  – Геодезия;
  – Хидрогеология;
  – Сградно и площадково ВиК;
  – Вертикална планировка и вътрешни пътища;
  – Електро и КИПиА;
  – ОВиК;
  – ПБЗ.
 • Количествено-стойностни сметки;
 • Експлоатационни разходи за МПСОВ;
 • Себестойност на пречистената вода.

Инвестиционна стойност на проекта: 5 520 000 лв. (без ДДС)