ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА МПСОВ ЗА СЕЛО ТРЕМ, ОБЩ. ХИТРИНО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ ВИК МРЕЖА И ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА МПСОВ ЗА СЕЛО ЖИВКОВО, ОБЩИНА ХИТРИНО

By 0
445

Възложител/ Бенефициент: Община Хитрино
Период за изпълнение: 06/2010 – 09/2010

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води за с. Живково с капацитет 880 ЕЖ;
 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води за с. Трем с капацитет 660 ЕЖ;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l;
  – Nобщ ≤ 15 mg/l;
  – Pобщ ≤ 2 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на предпроектни проучвания в два съпоставими варианта;
 • Технико-икономически анализи;
 • Определяне на експлоатационните разходи и себестойност на пречистената вода;
 • Избор на вариант;
 • Изготвяне на идеен проект за избрания вариант по част Технологична.

Инвестиционна стойност на проекта: 1 442 000 лв. (без ДДС)