ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ

By 0
595
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ

Възложител/ Бенефициент: Главболгарстрой АД/ Община Поморие
Период за изпълнение: 06/2013 – 10/2015

Описание на проекта:

  • Проектът съобразен със сезонната неравномерност в количеството и качеството на постъпващите за пречистване отпадъчните води, като са предвидени два режима на работа на ПСОВ – „в сезон“ и „извън сезон“;
  • ПСОВ е с капацитет „в сезон“ 56 626 ЕЖ, Q= 10 215 m³/d и „извън сезон“ 21 867 ЕЖ,
    Q= 4 500 m³/d с отстраняване на азот и фосфор и дълбоководно заустване на 1 морска миля в приемник Черно море – „чувствителна зона“;

Извършени дейности:

  • Работен проект по всички проектни части;
  • Съгласувателни процедури с всички институции и експлоатационни дружества, Разрешително за строеж;
  • Авторски надзор;
  • Екзекутивна документация;
  • Инструкции за тестове, пуск и въвеждане в експлоатация;
  • Обучение на персонала;

Инвестиционна стойност на проекта: 25 780 000 лв. (без ДДС)