ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХОМОГЕНИЗАЦИЯ НА СТАБИЛИЗИРАНИ УТАЙКИ, СПСОВ КУБРАТОВО, КВ. БЕНКОВСКИ, ГР. СОФИЯ

Възложител/ Бенефициент: Софийска вода АД Период за изпълнение: 08/2018 – 11/2018 Описание на проекта: 2 броя съществуващи утайкоуплътнители (всеки с D = 40 m, дълбочина ~ 4,5 m, обем 5000…

ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР НА ФЛОКУЛАНТ ЗА 5 БРОЯ ФИЛТЪРПРЕСИ

Възложител/ Бенефициент: Софийска вода АД Период за изпълнение: 11/2017 – 12/2018 Описание на проекта: Автоматична станция за приготвяне на флокулантен разтвор за обслужване на 5 бр. филтърпреси, състояща се от:…

ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ФОСФОРНАТА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПСОВ – ЛОВЕЧ

Възложител/ Бенефициент: АКВА КАРО 2014 ДЗЗД/ Община Ловеч Период за изпълнение: 07/2014 – 07/2015 Описание на проекта: За пречистването на отпадъчните води на ПСОВ Ловеч от фосфорна замърсеност до степен…

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ

Възложител/ Бенефициент: Главболгарстрой АД/ Община Поморие Период за изпълнение: 06/2013 – 10/2015 Описание на проекта: Проектът съобразен със сезонната неравномерност в количеството и качеството на постъпващите за пречистване отпадъчните води,…