ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР НА ФЛОКУЛАНТ ЗА 5 БРОЯ ФИЛТЪРПРЕСИ

By 0
635
ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР НА ФЛОКУЛАНТ ЗА 5 БРОЯ ФИЛТЪРПРЕСИ

Възложител/ Бенефициент: Софийска вода АД
Период за изпълнение: 11/2017 – 12/2018

Описание на проекта:

 • Автоматична станция за приготвяне на флокулантен разтвор за обслужване на 5 бр. филтърпреси, състояща се от:
  – Телферна система за опаковки „big bag” с товароподемност 1 000 kg;
  – Смесителна инсталация;
  – Подготвителен съд за приготвяне на разтвор с обем 11,5 m³;
  – Претоварна (трансферна) винтова помпа с капацитет 31,5 m³/h;
  – Работен съд (черпателен съд) с обем 11,5 m³.
 • Приготвянето на разтвора се извършва автоматично по зададена концентрация от 0,25 до 0,5%;
 • Смесването на утайките и флокуланта е чрез статични смесители с многоточково впръскване, конструирани за работа с течности, съдържащи влакнести материи;
 • Количество на утайки за обезводняване 1680 – 1920 m³/d.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на работен проект по всички проектни части;
 • Упражняване на авторски надзор по време на СМР;
 • Изготвяне на екзекутивна документация по гореописаните проектни части;
 • Съдействие при пуска и въвеждане на станцията в експлоатация.

Инвестиционна стойност на проекта: 258 900 лв. (без ДДС)