ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ФОСФОРНАТА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПСОВ – ЛОВЕЧ

By 0
682
ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ФОСФОРНАТА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПСОВ – ЛОВЕЧ

Възложител/ Бенефициент: АКВА КАРО 2014 ДЗЗД/ Община Ловеч
Период за изпълнение: 07/2014 – 07/2015

Описание на проекта:

  • За пречистването на отпадъчните води на ПСОВ Ловеч от фосфорна замърсеност до степен отговаряща на изискванията за заустване в приемник „чувствителна зона“ е предвидено физико-химично отстраняване на фосфора, чрез изграждане на инсталация за дозиране на ферихлорид;
  • ПСОВ Ловеч е с капацитет 85 700 ЕЖ и отпадъчно водно количество 15 900 m³/d.

Извършени дейности:

  • Работен проект по всички проектни части;
  • Авторски надзор;
  • Екзекутивна документация;
  • Инструкции за тестове, пуск и въвеждане в експлоатация;
  • Обучение на персонала;

Инвестиционна стойност на проекта: 378 000 лв. (без ДДС)