ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХОМОГЕНИЗАЦИЯ НА СТАБИЛИЗИРАНИ УТАЙКИ, СПСОВ КУБРАТОВО, КВ. БЕНКОВСКИ, ГР. СОФИЯ

By 0
639
ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХОМОГЕНИЗАЦИЯ НА СТАБИЛИЗИРАНИ УТАЙКИ, СПСОВ КУБРАТОВО, КВ. БЕНКОВСКИ, ГР. СОФИЯ

Възложител/ Бенефициент: Софийска вода АД
Период за изпълнение: 08/2018 – 11/2018

Описание на проекта:

 • 2 броя съществуващи утайкоуплътнители (всеки с D = 40 m, дълбочина ~ 4,5 m, обем 5000 m3), които се реконструират и трансформират в силози за съхранение на утайки с пълно хомогенизиране, съгл. техническото задание.
 • Характеристики на утайката:
  – суспендирани вещества 4 – 7 %;
  – органично съдържание ~ 50 %;
  – високо съдържание на влакнести материали;
  – остатъчно съдържание на биогаз;

Извършени дейности

 • Заснемане на съществуващото положение и оценка на състоянието на стоманобетонните резервоари;
 • Анализ на известните методи за хомогенизиране на стабилизираната утайка в съответствие с най-добрите известни практики и въз основа на параметрите на стабилизираната утайка и условията на място – разработени 7 варианта;
 • Избор на 5 основни варианта за по-детайлна оценка, с данни от различните производители;
  – Анализ на необходимата мощност за хомогенизиране;
  – Анализ на геометрията на резервоара и оптималното местоположение на предвиденото оборудване.
 • Представяне на предлаганите проектни решения и моделни проучвания;
 • Идеен проект на 2 от избраните варианти по всички части на проекта;
 • Сравнение на проучванията за осъществимост и препоръка за избор на окончателен вариант;