ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА С. ЯСЕНКОВО – 3 780 ЕЖ, ОБЩ. ВЕНЕЦ

By 0
525
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА С. ЯСЕНКОВО – 3 780 ЕЖ, ОБЩ. ВЕНЕЦ

Възложител/ Бенефициент: Община Венец
Период за изпълнение: 04/2008 – 03/2009

Описание на проекта:

  • ПСОВ с капацитет 3 780 ЕЖ;
  • Количество на постъпващите отпадъчни води Q = 383 m³/d;
  • Отстраняване на азот и фосфор и заустване в приемник „чувствителна зона“;

Извършени дейности:

  • Изготвяне на идеен проект в два съпоставими варианта по всички проектни части;
  • Технико-икономически анализи;
  • Определяне на експлоатационните разходи и себестойност на 1 m³ пречистена вода, избор на вариант;
  • Технически проект.

Инвестиционна стойност на проекта: 3 395 000 лв (без ДДС)