ПРЕД-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПСОВ ЗА ГРАДОВЕТЕ КЪРДЖАЛИ И АСЕНОВГРАД

By 0
527
ПРЕД-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПСОВ ЗА ГРАДОВЕТЕ КЪРДЖАЛИ И АСЕНОВГРАД

Възложител/ Бенефициент: SAEM София Ltd./ SAEM Испания
Период за изпълнение: 10/2003 – 04/2004

Описание на проекта:

 • Предварително проучване за канализационна система и ПСОВ за град Кърджали
 • Предварително проучване за канализационна система и ПСОВ за град Асеновград
 • За всяко едно от населените места:
  – Определяне на настоящ и прогнозен брой еквивалентни жители, на база на развитието на града;
  – Изготвяне на проект за реконструкция и разширение на съществуващата канализационна мрежа;
  – Изготвяне на проекти за ПСОВ за всяко едно от населените места.

Извършени дейности:

 • Пред-инвестиционно проучване – изследване на съществуващата инфраструктура – количество отпадъчни води (битови и индустриални), загуби на вода, параметри на отпадъчните води в точките на заустване, анализ на проби от отпадъчни води;
 • Водопотребление;
 • Количество отпадъчни води;
 • Степен на третиране и действащи стандарти;
 • Оразмерителни параметри за предлаганите пречиствателни станции;
 • Технологичен процес за пречистване на отпадъчни води; анализ на вариантите;
 • Оползотворяване на третираните утайки;
 • Третиране и контрол на промишлените води (оценка на съществуващите локални съоръжения за пречистване и инфраструктурата).
 • Избор на вариант за канализационна система и технологично решение на ПСОВ; представяне на проекта
 • Технико-икономическа и социално-екологична оценка, оценка на инвестицията;
 • Разработка на инвестиционна програма.

Инвестиционна стойност на проекта: 21.155.815,42 лв. (без ДДС)