ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ТУТРАКАН

By 0
633
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ТУТРАКАН

Възложител/ Бенефициент: Община Тутракан
Период за изпълнение: 08/2012 – 08/2015

Описание на проекта:

  • ПСОВ е с капацитет 10 500 ЕЖ;
  • Количество на постъпващите отпадъчни води 1 930 m³/d;
  • Отстраняване на азот и фосфор и заустване в р. Дунав – приемник „чувствителна зона“.

Извършени дейности:

  • Прединвестиционно проучване, вкл. определяне еквивалентните жители и количеството и качеството на отпадъчните води;
  • Идеен проект за ПСОВ на гр. Тутракан по всички проектни части в два варианта, вкл. остойностяване на вариантите;
  • Количествено-стойностни сметки, определяне на експлоатационните разходи и себестойност на 1 m³ пречистената вода.

Инвестиционна стойност на проекта: 14 400 000 лв. (без ДДС)