КОМПЛЕКСНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА С ПСОВ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В ГР. БЕЛЕНЕ

By 0
458
КОМПЛЕКСНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА С ПСОВ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В ГР. БЕЛЕНЕ

Възложител/ Бенефициент: Иво Петров – Архитекти ООД/Община Белене
Период за изпълнение: 03/2010 – 09/2010

Описание на проекта:

 • ПСОВ – капацитет 11 460 ЕЖ;
 • Количество отпадъчни води – 1 550 m³/d;
 • Отстраняване на азот и фосфор и заустване в р. Дунав – приемник „чувствителна зона“.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП);
 • Идеен и работен проект за ПСОВ на гр. Белене (в два варианта);
 • Работен проект:
  – По всички проектни части;
  – Количествено-стойностни сметки;
  – Определяне на експлоатационни разходи;
  – Определяне на себестойност на m³ пречистена вода;
 • Координация и съгласуване на проекта между отделните части;
 • Изготвяне на план за управление на утайките;
 • Подготовка на тръжните документи за:
  – Строителство на ПСОВ гр. Белене;
  – Строителството на ВиК мрежа гр. Белене (16 km канализация и 16 km водопроводна мрежа)
  – Строителен надзор;

Инвестиционна стойност на проекта: 8 187 000 лв. (без ДДС)