ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ГРАД СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

By 0
508
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ГРАД СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

Възложител/ Бенефициент: Общини Симитли

Период за изпълнение: 04/2009 – 03/2010

Описание на проекта:

 • Главен довеждащ водопровод – 22,7 km;
 • Вътрешна водоснабдителна мрежа – 28,3 m;
 • Вътрешна разделна канализационна мрежа – 26,6 m;
 • ПСПВ с производителност
  – Q= 44 l/s;
 • 2 бр. КПС с капацитет
  – Q=30 l/s;
  – Q=20 l/s;
 • ПСОВ с капацитет:
  – 10 960 ЕЖ;
  – Q= 1 874 m³/d;
  – Довеждащ колектор – 415 m;
  – Напорен колектор – 1250 m;
  – Общ гравитачен колектор – 1490 m;

Извършени дейности:

 • Изготвяне на пред-инвестиционно проучване (ПИП);
 • Идеен проект (в два варианта);
 • Технико-икономическо сравнение да вариантите, вкл. определяне на експлоатационните разходи и себестойност на m³ пречистена вода;
 • Работен проект по всички необходими части;
 • Координиране и одобрение на проекта с всички отговорни институции, за получаване на необходимите разрешителни.

Инвестиционна стойност на проекта: 11 052 000 лв. (без ДДС)