ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА И ПСОВ НА „БАЛКАНФАРМА – ДУПНИЦА“ АД

By 0
600
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА И ПСОВ НА „БАЛКАНФАРМА – ДУПНИЦА“ АД

Възложител/ Бенефициент: Балканфарма – Дупница АД
Период за изпълнение: 10/2003 – 02/2004

Описание на проекта:

  • Площадкови канализационни с-ми (битова, промишлена и дъждовна) на площ 38 420 ha;
  • ПСОВ за промишлените отпадъчни води от производство на лекарствени средства и антибиотици;

Извършени дейности:

  • Инженерно проучване за количеството и качеството на отпадъчните води;
  • Събиране на данни и анализи, диагностична оценка на съществуващата инфраструктура (38 420 ha);
  • Предварително проучване на производствената площадка и повече от 10 цеха;
  • Идеен проект за канализационната мрежа на обекта (сградна и площадкова), както и за ПСОВ – 3 варианта; анализ на вариантите;
  • Работен проект – разделна канализационна система;
  • Разработване на инвестиционна програма;

Инвестиционна стойност на проекта: 3 600 000 лв. (без ДДС)