ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ АРОМА АД

By 0
606
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ АРОМА АД

Възложител/ Бенефициент: АРОМА АД
Период за изпълнение: 11/2006 – 04/2017

Описание на проекта:

 • ПСОВ за промишлени отпадъчни води от производството на козметика и парфюмерия
 • Средно-дневен дебит 175 m³/d.
 • Замърсеност на отпадъчната вода:
  – ХПК = 4 000 ÷ 61 000 mg/l;
  – БПК5 = 1 250 ÷ 14 300 mg/l;
  – pH = 6.2 ÷ 9.4;
  – ПАВ = 40 ÷ 520 mg/l.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване относно състава и количеството на отпадъчните води на територията на предприятието;
 • Анализ на възможните варианти и избор на оптимална технология за пречистване;
 • Остойностяване на инвестиционното намерение по окрупнени показатели.

Инвестиционна стойност на проекта: 315 000 лв. (без ДДС)