ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ – ГР. ПОМОРИЕ, ОБЛ. БУРГАС ОБЕКТ - 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ПОМОРИЕ ОБЕКТ - 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК-МРЕЖА НА ГР. ПОМОРИЕ

By 0
744
ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ – ГР. ПОМОРИЕ, ОБЛ. БУРГАС  ОБЕКТ - 1: 	РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ПОМОРИЕ  ОБЕКТ - 2: 	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК-МРЕЖА НА ГР. ПОМОРИЕ

Възложител/ Бенефициент: Община Поморие
Период за изпълнение: 03/2012 – 08/2012

Описание на проекта:

 • ПСОВ с капацитет 56 626 ЕЖ (в сезон) и 21 867 ЕЖ (извън сезон), с отстраняване на азот и фосфор и дълбоководно заустване на една морска миля в Черно море – приемник „чувствителна зона“.
 • Идеен проект:
  – Водопроводна мрежа с дължина 60 km;
  – Канализационна мрежа (битова и дъждовна) с дължина 54 km;
  – Канализационна помпена станция – 1 бр.;
  – Дъждовни помпени станции – 2 бр.
 • Работeн проект:
  – Водопроводна мрежа с дължина 28 km;
  – Канализационна мрежа (битова и дъждовна) с дължина 42 km;
  – Канализационна помпена станция – 1 бр.;
  – Дъждовни помпени станции – 2 бр.

Извършени дейности:

 • Обект-1: Прединвестиционно проучване (ПИП) и идеен проект за ПСОВ и дълбоководно заустване – 2 варианта, всички проектни части;
 • Обект-2: ПИП, идеен проект за ВиК мрежата на гр. Поморие – 2 варианта, всички проектни части.

Инвестиционна стойност на проекта: 89 442 000 лв. (без ДДС).